Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wydanie i wymiana karty pobytu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy cudzoziemcy
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców
KARTA INFORMACYJNA

 

WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej

KI-WSC/13

Nr wersji: 8
Data wydania:
12.02.2020 r.
SPRAWA: 

Postępowanie administracyjne w celu wydania/wymiany karty pobytu.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wniosek o wymianę karty pobytu składa się w przypadku:

 1. Zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie pobytu.
 2. Zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w   stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu   utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty.
 3. Utraty karty pobytu.
 4. Uszkodzenia dokumentu.

Wniosek o wydanie karty pobytu składa się:

 1. W przypadku wydania pierwszej karty pobytu, gdy cudzoziemiec:
   • przybywa na terytorium w celu połączenia z rodziną (po uzyskaniu decyzji wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy),
   • jest członkiem najbliższej rodziny repatrianta.
 2. W przypadku wydania kolejnej karty pobytu, gdy cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt stały (wcześniej „zezwolenie na   osiedlenie się”) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i karta pobytu traci ważność.
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. z 2014 r., poz. 563).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. z 2014 r., poz. 589).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1.  Osobiście:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa, antresola, stanowisko nr 17, pokój A09.
Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 8:00 - 15:00.

Po przybyciu do urzędu w systemie kolejkowym należy pobrać numerek z literą „E” i oczekiwać na przyjęcie zgodnie z kolejnością wywoływanych numerków.

Biura podawcze delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
  ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 293.
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
  ul. 17 Stycznia 60.
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku
  ul. Kolegialnej 15, pokój 109.
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach
  ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 12.
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce
  ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15, I piętro, pokój 66.
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00.

 • Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5, wejście F (od al. Solidarności).
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00.

Dokumenty składane w Punkcie Obsługi Klienta nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem.


2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obsługi Klienta
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu;
 2. 2 aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
  Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym.
 3. Ważny dokument podróży albo inny dokument   potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (kserokopia wszystkich zapisanych stron paszportu oraz oryginał do wglądu).
 4. Kserokopia karty pobytu + oryginał do wglądu.
 5. W przypadku utraty dotychczas posiadanej karty pobytu do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zgłoszeniu Policji utraty tego dokumentu.
 6. Zmiana danych osobowych (zmiana nazwiska, pisowni imion rodziców lub miejsca urodzenia, itp.) – akty stanu cywilnego, wyroki sądowe potwierdzające ww. fakt.
 7. Aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad dwa miesiące.
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie lub wymianę karty pobytu.

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Personalizacja karty pobytu lub w przypadku odmowy/umorzenia- decyzja administracyjna.

 OPŁATY:

Za wydanie lub wymianę karty pobytu:

 • 50 PLN - w przypadku niezawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty, a także w przypadku zmiany danych umieszczonych na karcie pobytu

Za wymianę karty pobytu:

 • 100 PLN - w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty,
 • 150 PLN - w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty.

Ulga w wysokości 50 % w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.

Wpłata na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Finansów Urzędu

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

NBP O/O Warszawa

tytułem "wymiana karty pobytu + imię i nazwisko cudzoziemca"

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie/wymiana karty pobytu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców

Oddział Obsługi Klienta

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

tel. 22 695 67 73

Formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

 

Dni i godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek: 10:00–17:30 

wtorek- piątek: 8:00-15:00


 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw   Cudzoziemców, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:
 • Istnieje możliwość umówienia się na dogodny termin złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu. W tym celu należy dokonać rezerwacji wizyty na stronie:
  http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/webakis_muw/
 • Podczas składania wniosku pobierane są także odciski linii papilarnych w celu zakodowania ich w karcie pobytu.

W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty lub złożenia wniosku przez pełnomocnika - cudzoziemiec zostanie powiadomiony o konieczności stawienia się w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.

Brak złożenia odcisków linii papilarnych będzie skutkował odmową wszczęcia postępowania w sprawie wydania karty pobytu lub jej wymiany.

W przypadku, gdy pobranie linii papilarnych od cudzoziemca jest fizycznie niemożliwe – organ administracji odstępuje od ich pobrania.

 

 • Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu, jest zobowiązany zawiadomić o tym wojewodę, w terminie 3 dni od dnia utraty tego dokumentu.
 • Cudzoziemiec, który wymienia kartę z innego powodu, składa wniosek w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyny wymiany.

Wniosek o wydanie karty pobytu składa się, co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego