Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Regulacji i Organzacji BKO-II

Wersja strony w formacie XML

Zadania Oddziału Regulacji i Organizacji:

1) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i nowelizacją Statutu Urzędu i regulaminu organizacyjnego;
2) opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych zespolonych służb, inspekcji, straży wojewódzkich i Państwowej Straży Rybackiej;
3) przygotowywanie dokumentacji oraz propozycji rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami i biurami;
4) przygotowywanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez Wojewodę 
i Dyrektora Generalnego, w tym pełnomocnictw procesowych;
5) przygotowywanie projektów upoważnień udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego, w tym upoważnień Wojewody do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, z wyłączeniem upoważnień do kontroli udzielanych pracownikom Urzędu;
6) prowadzenie rejestrów:
a) upoważnień udzielanych przez Wojewodę,
b) pełnomocnictw udzielanych przez Wojewodę,
c) upoważnień udzielanych przez Wojewodę do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
d) pełnomocników ustanawianych przez Wojewodę, 
e) upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora Generalnego,
f)  zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
g)  zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
7) opiniowanie i uzgadnianie projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego oraz prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Generalnego;
8) koordynowanie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie oraz prowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej, w szczególności przez:
     a) koordynację realizacji zadań w Urzędzie związanych z udostępnianiem informacji publicznej,
     b) prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej pozostającej w posiadaniu biura, w tym wydawaniem decyzji administracyjnych, na zasadach i trybie określonym w odrębnych przepisach;
9) koordynowanie spraw związanych z udzieleniem odpowiedzi na wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w Urzędzie oraz prowadzenie rejestru wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w szczególności przez:
a) koordynację realizacji zadań w Urzędzie związanych z udzieleniem odpowiedzi na wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w Urzędzie,
b) prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej pozostającej w posiadaniu biura, w tym wydawaniem decyzji administracyjnych, na zasadach i trybie określonym w odrębnych przepisach;
10) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem i dostępem do Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie, w szczególności przez:
a) koordynację realizacji zadań w Urzędzie związanych z aktualizacją informacji 
i dostępem do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
b) aktualizowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, 
w zakresie właściwości biura;
11) koordynacja spraw związanych z redagowaniem strony intranetowej Urzędu;
12) redagowanie Biuletynu Dyrektora Generalnego;
13) obsługa komisji do spraw przeciwdziałania dyskryminacji lub mobbingowi 
w Urzędzie;
14) zapewnienie obsługi w zakresie organizacji pracy Dyrektora Generalnego, w szczególności przez:
a) obsługę sekretariatu Dyrektora Generalnego,
b) organizację spotkań i narad z udziałem Dyrektora Generalnego,
c) obsługę, we współpracy z Biurem Obsługi Urzędu, wyjazdów krajowych i zagranicznych Dyrektora Generalnego,
d) opracowywanie na potrzeby Dyrektora Generalnego projektów pism i zestawień;
15) przygotowywanie analiz o charakterze zarządczym z zakresu właściwości biura;
16)  współpraca z Wydziałem Kontroli w Urzędzie w zakresie realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą, w tym z ustalaniem planu działalności Urzędu i analizą ryzyka oraz sporządzanie projektu oświadczenia dyrektora biura o stanie kontroli zarządczej;
17) koordynowanie i organizowanie współpracy wojewody z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
18) prowadzenie spraw związanych z działalnością Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie, zwanej dalej „Komisją”, 
w szczególności przez obsługę administracyjno-organizacyjną Komisji, w tym:
a) przygotowywanie wniosków o powołanie i odwołanie członków Komisji,
b) prowadzenie rejestru wniosków wpływających do Komisji, rejestru zakończonych postępowań ze wskazaniem rodzaju wydanego orzeczenia, rejestru postanowień 
o zasięgnięciu opinii specjalisty w danej dziedzinie medycyny, a także rejestru posiedzeń Komisji,
c) przekazywanie kwartalnych informacji dotyczących działalności Komisji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Rzecznikowi Praw Pacjenta,
d) obsługę korespondencji Komisji,
e)  obsługę posiedzeń Komisji;
19) obsługa administracyjna Państwowej Straży Łowieckiej;
20) organizowanie i udzielanie wsparcia komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie wskazanym przez Dyrektora Generalnego;
21) opracowywanie regulaminu pracy;
22)  obsługa administracyjna samodzielnych stanowisk radców prawnych, o których mowa w § 12, w tym prowadzenie rejestru opinii prawnych z zakresu właściwości biura;
23) przygotowywanie i koordynowanie  procedowania wniosków o nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników biura;
24) koordynowanie zawierania umów w imieniu Urzędu, które dotyczą wykupu usługi transportowej dla pracowników z ulgą;
25) koordynowanie w Urzędzie terminowości sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego.Oddział Regulacji i Organizacji  BKO-II zajmuje się koordynacją udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w urzędzie. Tryb i zasady udostępniania informacji oraz proponowany wzór wniosku znajduje się w zakładce "Jak uzyskać informację publiczną".

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane