Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wydział Zdrowia

Dyrektor
Zastępca Dyrektora
Urszula Kuroczycka
Sekretariat
  tel. 22 695 69 00
   fax. 22 695 69 01
   wz@mazowieckie.pl
pl. Bankowy 3/5
00 - 950 Warszawa
wejście B, II piętro, pokój 269
 
Godziny pracy
od 8:00 do 16:00
W skład Wydziału Zdrowia wchodzą następujące oddziały:
 • oddział doskonalenia kadr medycznych - WZ-I,
 • oddział organizacji ochrony zdrowia - WZ-II,
 • oddział statystki medycznej - WZ-V,
 • oddział organizacyjno-finansowy - WZ-VII,

Do zakresu działania Wydziału Zdrowia należy, w szczególności:

1)     prowadzenie spraw związanych ze specjalizacjami dla lekarzy, lekarzy dentystów 
i magistrów (diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów oraz 
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia);
2)     realizacja zadań dotyczących funkcjonowania konsultantów wojewódzkich;
3)     nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym na terenie województwa;
4)     prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
5)     prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnych, na podmioty wykonujące działalność leczniczą nieprzestrzegające procedur określonych w przepisach o działalności leczniczej;
6)     prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnych, na podmioty wykonujące działalność leczniczą zbywające produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne niezgodnie z ustawą - Prawo farmaceutyczne;
7)     prowadzenie postępowań w sprawach czasowego zaprzestania działalności leczniczej całkowicie lub częściowo podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
8)     prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych za niedopełnienia obowiązków dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej;
9)     prowadzenie ewidencji i współpraca z przedstawicielami Wojewody w radach społecznych działających przy podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami;
10)   opiniowanie uchwał samorządu terytorialnego dotyczących świadczeń zdrowotnych;
11)   prowadzenie spraw związanych z oceną potrzeb zdrowotnych, o których mowa 
w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
12)   wydawanie opinii dotyczących zgodności programów polityki zdrowotnej z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia;
13)   prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
14)   obsługa organizacyjna Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Mazowieckiego;
15)   prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa przeprowadzającego badania psychologiczne w trybie odwołania podmiotów ubiegających się o lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu 
i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
16)   prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa uprawnionego do rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich lub psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań dla osób ubiegających się o lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
17)   prowadzenie spraw zleconych wojewodom związanych z przyznawaniem podmiotom środków z budżetu państwa na zadania związane z ochroną zdrowia;
18)   realizacja programu badań statystycznych statystyki publicznej w dziale 1.29 Zdrowie 
i ochrona zdrowia;
19)   gromadzenie kwartalnych sprawozdań finansowych z publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, dla których organem tworzącym jest Wojewoda, 
i spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
20)   opracowywanie analiz, raportów i informatorów statystycznych obejmujących dane z zakresu ochrony zdrowia w województwie,
21)   monitorowania sytuacji w szpitalach funkcjonujących na terenie województwa
 w zakresie występowania w szczególności sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych lub strajkowych;
22)   prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia;
23)   prowadzenie spraw związanych z realizacją „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”;
24)   prowadzenie spraw związanych z realizacją programu „Regionalne Partnerstwo 
dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim”;
25)   prowadzenie spraw dotyczących programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
26)   prowadzenie spraw związanych z realizacją programów i działań w zakresie zdrowia publicznego, w tym w zakresie opieki nad matką i dzieckiem;
27)   współpraca z jednostkami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony zdrowia;
28)   prowadzenie spraw dotyczących kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
29)   monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami;
30)   powołanie lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych 
o zakażenie wirusem choroby zakaźnej  lub nim zakażonych poza szpitalem;
31)   wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne,  organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem chorobom zakaźnym;
32)   kierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii  personelu medycznego;
33)   zawieranie porozumień z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem chorobom zakaźnym, zawieranie umów z przedsiębiorcami na wykonywanie zadań w związku 
z przeciwdziałaniem chorobom zakaźnym, zawieranie dodatkowych umów na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego;
34) prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne z terenu województwa, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych o wpisaniu jednostki do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub jej wykreśleniu.
 
 
 Informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - kontakt: iod@mazowieckie.pl lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

 
[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)]

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego