Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Transportu i Organizacji WI-III

Godziny przyjęć interesantów:


 • od 13.00 do 16.00 w poniedziałki,
 • od 8.00 do 12.00 w czwartki.

 W sprawach związanych z rejestracją pojazdów dyplomatycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.


Zadania Oddziału:

 1. prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym, w tym:
  • rejestracja pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych lub organizacji międzynarodowych, a także ich personelu korzystającego z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności,
  • sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w m. st. Warszawa oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania,
  • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia oraz ośrodek doskonalenia techniki jazdy,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli ośrodków szkolenia i doskonalenia techniki jazdy,
  • wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia oraz wykreślanie z Urzędu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia,
  • przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej ośrodka szkolenia, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz wykreśleniu z rejestru,
  • organizowanie testów kwalifikacyjnych osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,
  • wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy oraz skreślanie go z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,
  • przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej ośrodka doskonalenia techniki jazdy, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz skreśleniu z rejestru,
  • prowadzenie ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,
  • prowadzenie ewidencji instruktorów techniki jazdy, w tym: wpisywanie do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej, nadawanie numerów ewidencyjnych oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, skreślenie instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy,
  • organizowanie egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami,
  • nadzór pod względem legalności nad wykonywaniem przez starostę zadań z zakresu przepisów o kierujących pojazdami,
  • nadzór pod względem legalności nad wykonywaniem przez marszałka województwa zadań z zakresu przepisów o kierujących pojazdami,
  • sporządzanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu sprawozdania z terenu województwa za ubiegły rok na podstawie rocznych sprawozdań starostów z wykonywania zadań określonych przepisami o kierujących pojazdami,
  • prowadzenie spraw związanych z udziałem w pracach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją programów rządowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa,
  • uzgadnianie z właściwymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej przebiegu tras pielgrzymek po drogach publicznych oraz przekazywanie tych uzgodnień organizatorom pielgrzymek,
  • przekazywanie do jednostek samorządu terytorialnego województwa informacji o osobach, którym cofnięto uprawnienia diagnosty;
 2. prowadzenie spraw z zakresu mieszkalnictwa, w tym:
  • prowadzenie listy kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych,
  • załatwianie spraw odwoławczych dotyczących rekompensat na cele mieszkaniowe,
  • ustalanie wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie;
 3. prowadzenie spraw w zakresie stałego utrzymywania lotniczych przejść granicznych w stanie umożliwiającym przeprowadzanie sprawnej i skutecznej kontroli;
 4. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 5. realizacja zadań z zakresu organizacji i funkcjonowania wydziału, w tym:
  • opracowywanie i aktualizacja regulaminu wewnętrznego wydziału,
  • przygotowywanie planu pracy i nadzór nad jego realizacją przez poszczególne komórki organizacyjne wydziału oraz przygotowywanie rocznego sprawozdania z realizacji tego planu,
  • prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,
  • wspieranie dyrektorów i kierowników w realizacji zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
  • przygotowywanie wystąpień w zakresie spraw związanych ze szkoleniem pracowników,
  • przygotowywanie wystąpień o wydanie upoważnień i pełnomocnictw dla kierowniczej kadry wydziału oraz dla pracowników,
  • sporządzanie zakresów obowiązków oraz ich aktualizacja w porozumieniu z kierownikami oddziałów,
  • prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do pracy w zakresie należącym do wydziału,
  • opieka nad przebiegiem praktyk zawodowych studentów oraz stażystów w wydziale,
  • bieżąca analiza stanu zatrudnienia, funduszu wynagrodzeń i etatów,
  • prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk;
 6. realizacja zadań wynikających z zarządzeń Dyrektora Generalnego i poleceń  Dyrektora w zakresie sporządzania sprawozdań i udzielania informacji;
 7. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizowanych zadań;
 8. wykonywanie zadań z ramienia wydziału związanych z zamieszczaniem publikacji oraz bieżącą aktualizacją strony internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
 9. zapewnienie stałego i systematycznego kontaktu z oddziałami w delegaturach;
 10. prowadzenie sekretariatu wydziału;
 11. prowadzenie kancelarii wydziału, a w szczególności:
  • przygotowywanie zestawień, informacji oraz sprawozdań, zgodnie z obowiązującymi terminami oraz poleceniami Dyrektora,
  • przygotowywanie akt celem przekazania do archiwum zakładowego,
  • wydawanie dzienników budowy,
  • miesięczne zestawienie wykonanej pracy według wzorów zatwierdzonych przez Dyrektora prowadzone na serwerze „WI_REJESTRY”.

Tag

Powiadom znajomego