Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Remontów, Inwestycji i Administrowania Nieruchomościami

 

Do zakresu obowiązków należy:

a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi w trwały zarząd Urzędowi oraz administrowania nieruchomościami użytkowanymi na podstawie umów najmu, użyczenia i innych tytułów prawnych do nieruchomości, w szczególności prowadzenia spraw z zakresu administrowania nieruchomościami Urzędu, w tym prowadzenia książek obiektów budowlanych,

b) opracowywanie sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej, w tym przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw energii,

 c) administrowanie zintegrowanym systemem bezpieczeństwa Urzędu, poprzez:

- zapewnienie bieżącej konserwacji i serwisu systemu w zakresie infrastruktury technicznej, w tym urządzeń fizycznych i instalacji,

- planowanie oraz zlecanie rozbudowy i modyfikacji systemu, na podstawie zidentyfikowanych potrzeb zgłoszonych przez pozostałe komórki organizacyjne odpowiedzialne za administrowanie zintegrowanym systemem bezpieczeństwa,

- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu w zakresie regulowanym umową z dostawcą systemu,

- nadzór nad realizacją zgłoszeń użytkowników systemu dotyczących nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu bądź potrzeb uwzględnienia dodatkowych funkcjonalności w zakresie koordynacji współpracy z dostawcą systemu,

d) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu, koordynacja i nadzór nad ochroną osób i mienia w Urzędzie oraz nadzór nad realizacją planu ochrony Urzędu, w szczególności poprzez:

- prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i kontrolą stanu zabezpieczenia obiektów Urzędu, w tym zapewnienie wyposażenia budynków i pomieszczeń Urzędu w środki zabezpieczenia fizycznego i technicznego oraz nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem,

- opracowywanie zasad i procedur mających na celu zapobieganie próbom zakłócania porządku na terenie budynków Urzędu oraz nadzór nad ich wdrażaniem,  prowadzenie ewidencji wydawanych przepustek uprawniających do wjazdu na parking Urzędu oraz bieżąca kontrola przestrzegania zasad wjazdu na teren Urzędu,

- prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do pobierania kluczy i dostępu do pomieszczeń służbowych, nadawanie uprawnień oraz sprawowanie nadzoru nad elektronicznym systemem wydawania kluczy,

- prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Płac i Budżetu w Urzędzie, spraw związanych z wyposażeniem pracowników Urzędu w identyfikatory,

e) zapewnienie sprawnej łączności telefonicznej Urzędu zarówno stacjonarnej, jak i komórkowej, oraz prowadzenia rozliczeń z tym związanych,

f) realizacja zadań związanych z obsługą zgłoszeń serwisowych dotyczących budynków i infrastruktury Urzędu, z wyłączeniem zgłoszeń informatycznych,

g) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami zawieranymi przez Urząd,

h) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz gospodarki magazynowej i sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych,

i) prowadzenie rejestru użytkowników sprzętu RTV w Urzędzie oraz sporządzanie wniosków o rejestrację odbiorników i zapłatę abonamentów,

j) zarządzanie wartościami niematerialnymi i prawnymi, z wyłączeniem licencji oprogramowania komputerowego, pozostającymi w ewidencji Urzędu,

k) prowadzenie spraw w zakresie oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz przekazywania zbędnych składników majątku Urzędu innym podmiotom oraz przeprowadzenia procedury likwidacyjnej zbędnego majątku ruchomego,

l) prowadzenie spraw związanych z alokacją zasobów Urzędu,

m) koordynowanie zadań z zakresu systemu zarządzania, w tym opracowywania procedur, zarządzeń, map procesów usług wewnętrznych,

n) obsługa awarii i bieżących napraw,

o) publikacja zapytań ofertowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, w zakresie właściwości biura,

p) realizacja zadań związanych z planowaniem inwestycji, a w szczególności przez:

- opracowywanie koncepcji i programów funkcjonalno-użytkowych,

- planowanie terminów realizacji inwestycji,

- określanie szacunkowych kosztów planowanych inwestycji;

q) realizacja zadań związanych z opracowywaniem dokumentacji dotyczącej inwestycji, w tym szczególności poprzez:

- przygotowywanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- nadzór nad opracowaniem oraz weryfikacja dokumentacji projektowej,

- monitorowanie postępu prac oraz sprawdzanie i potwierdzanie zgodności realizowanych zadań z umową,

- przygotowywanie wniosków o pozwolenie na realizację inwestycji, w szczególności o wydanie decyzji środowiskowej, warunków zabudowy, decyzji lokalizacyjnej, wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę oraz monitorowanie toczących się postępowań,

- przygotowywanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych,  opracowywanie kosztorysów inwestorskich,

- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,

r) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem procesu budowlanego dotyczącego inwestycji, w tym w szczególności poprzez:

- przekazanie placu budowy,

- dokumentowanie procesu budowlanego, w tym sporządzanie protokołów z narad, dokumentacji fotograficznej,

- zapewnienie nadzoru nad realizacją robót,

- bieżące monitorowanie postępu prac w odniesieniu do harmonogramów rzeczowo-finansowych,  przeprowadzanie odbiorów robót,

- zgłoszenie zakończenia robót i uzyskiwanie zgody na użytkowanie obiektu budowlanego,  rozliczenie robót budowlanych,  przygotowanie dowodów OT,

- zawiadamianie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych,

s) planowanie i koordynowanie spraw związanych z pracami remontowymi oraz konserwacjami, mającymi na celu utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym, w tym przygotowywanie planów remontów, w szczególności poprzez:

- planowanie remontów na podstawie potrzeb zgłaszanych przez komórkę organizacyjną, w której kompetencjach leży administrowanie obiektami użytkowanymi przez Urząd,

- opracowywanie dokumentacji dotyczącej remontów,  przeprowadzanie procesów budowlanych dotyczących remontów,

- bieżące monitorowanie zaawansowania rzeczowego i finansowego realizowanych

- prac remontowych,

t) realizacja zadań związanych z obsługą gwarancyjną robót budowlanych, w szczególności poprzez:

- zwoływanie oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

- nadzór nad wykonywaniem prac w okresie gwarancyjnym i potwierdzanie ich wykonania,

- obsługę zgłoszeń Administratora obiektu dotyczących usterek gwarancyjnych,

u) publikacja zapytań ofertowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, w zakresie właściwości biura.

Tag

Powiadom znajomego