Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia WZ-II

Wersja strony w formacie XML

Zadania Oddziału

Do zakresu zadań Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia należy:

1)   prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w szczególności przez:

a)    wydawanie zaświadczeń o wpisie i wpisie zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej „rejestrem” oraz wypisów 
z rejestru,

b)   prowadzenie postępowań w sprawie: odmowy wpisu do rejestru, odmowy wpisu zmiany do rejestru, wykreślenia z rejestru oraz zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

c)    przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie do rejestru, wydaniu zakazu wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu z rejestru;

2)   prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnych, na podmioty wykonujące działalność leczniczą zbywające produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne niezgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;

3)   prowadzenie postępowań w sprawach czasowego zaprzestania działalności leczniczej całkowicie lub częściowo podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

4)   prowadzenie postepowań w sprawie nakładania kar pieniężnych za niedopełnienia obowiązków dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej;

5)   prowadzenie ewidencji i współpraca z przedstawicielami Wojewody w radach społecznych działających przy podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami;

6)   opiniowanie uchwał samorządu terytorialnego dotyczących świadczeń zdrowotnych;

7)   prowadzenie spraw związanych z oceną potrzeb zdrowotnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności przez:

a)    ustalanie, na podstawie regionalnej  mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa w porozumieniu 
z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Mazowieckiego,

b)   wydawanie opinii o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub nowych komórek

organizacyjnych lub o celowości realizacji przez podmiot leczniczy inwestycji;

8)         wydawanie opinii dotyczących zgodności programów polityki zdrowotnej 
z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa oraz zgodności 
z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia;

9)         prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

10)     obsługa organizacyjna Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Województwa Mazowieckiego;

11)     prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa przeprowadzającego badania psychologiczne w trybie odwołania podmiotów ubiegających się o lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

12)     prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa uprawnionego do rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich lub psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań dla osób ubiegających się o lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

13)     prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnych, na podmioty wykonujące działalność leczniczą nieprzestrzegające procedur określonych w przepisach o działalności leczniczej;

14)     prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia, 
w szczególności przez:

a)    prowadzenie spraw związanych z weryfikacją przesłanej przez jednostki samorządu terytorialnego rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego,

b)   wydawanie opinii na temat zgodności realizowanych lub podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia na terenie województwa;

15)     powołanie lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem choroby zakaźnej  lub nim zakażonych poza szpitalem;

16)     wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne,  organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem chorobom zakaźnym;

17)     kierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii  personelu medycznego.

      2.  Do zadań Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia należy również opracowywanie w systemie Elektronicznej Informacji Pracowniczej informacji dotyczących osób pracujących w wydziale, zgodnie z wykazem określonym w budżecie zadaniowym wydziału.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane