Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia WZ-II

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zadania Oddziału1. prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnych, na podmioty wykonujące działalność leczniczą nieprzestrzegające procedur określonych w przepisach o działalności leczniczej; 
2. prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnych, na podmioty wykonujące działalność leczniczą zbywające produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne niezgodnie z ustawą - Prawo farmaceutyczne; 
3. prowadzenie postępowań w sprawach czasowego zaprzestania działalności leczniczej całkowicie lub częściowo podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą  w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; 
4. prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych za niedopełnienia obowiązków dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej;
5.  prowadzenie ewidencji i współpraca z przedstawicielami Wojewody w radach społecznych działających przy podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami;
6. opiniowanie uchwał samorządu terytorialnego dotyczących świadczeń zdrowotnych;
7. wydawanie opinii dotyczących zgodności programów polityki zdrowotnej z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia;
8. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
9. obsługa organizacyjna Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Mazowieckiego;
10. prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa przeprowadzającego badania psychologiczne w trybie odwołania podmiotów ubiegających się o lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu  i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami  o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
11. prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa uprawnionego do rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich  lub psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań dla osób ubiegających się o lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
12. prowadzenie spraw zleconych wojewodom związanych z przyznawaniem podmiotom środków z budżetu państwa na zadania związane z ochroną zdrowia;
13. prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w szczególności realizowane przez:
a) wydawanie zaświadczeń o wpisie i wpisie zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wypisów z rejestru,
b) prowadzenie postępowań w sprawie: odmowy wpisu do rejestru, odmowy wpisu zmiany, wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
c) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o wydaniu zakazu wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu z rejestru;
14. prowadzenie spraw związanych z oceną potrzeb zdrowotnych, o których mowa  w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w szczególności przez:
a) ustalanie, na podstawie mapy regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych;
b) wydawanie opinii o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub nowych komórek organizacyjnych lub o celowości realizacji przez podmiot leczniczy inwestycji;
15. prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia, realizowane w szczególności przez:
a) prowadzenie spraw związanych z weryfikacją przesłanej przez jednostki samorządu terytorialnego rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego,
b) wydawanie opinii na temat zgodności realizowanych lub podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia na terenie województwa.Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij