Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia WZ-II

Zadania Oddziału

Do zakresu zadań Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia należy:

1) prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w szczególności przez:
a) wydawanie zaświadczeń o wpisie i wpisie zmian do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej „rejestrem” oraz wypisów
z rejestru,
b) prowadzenie postępowań w sprawie: odmowy wpisu do rejestru, odmowy wpisu zmiany do rejestru, wykreślenia z rejestru oraz zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
c) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie do rejestru, wydaniu zakazu wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu z rejestru;
2) prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnych, na podmioty wykonujące działalność leczniczą zbywające produkty
lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne niezgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;
3) prowadzenie postępowań w sprawach czasowego zaprzestania działalności leczniczej całkowicie lub częściowo podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
4) prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych za niedopełnienia obowiązków dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej;
5) prowadzenie ewidencji i współpraca z przedstawicielami Wojewody w radach społecznych działających przy podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami;
6) opiniowanie uchwał samorządu terytorialnego dotyczących świadczeń zdrowotnych;
7) prowadzenie spraw związanych z oceną potrzeb zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności przez:
a) ustalanie, na podstawie regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa,
projektu wojewódzkiego planu transformacji w porozumieniu
z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa
Mazowieckiego,
b) wydawanie opinii o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub nowych komórek
organizacyjnych lub o celowości realizacji przez podmiot leczniczy inwestycji,
c) sporządzanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu transformacji,
monitorowania i aktualizacji tego planu,
d) przygotowywanie informacji zbiorczej o zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z krajowym planem transformacji i wojewódzkim planem transformacji;
8) wydawanie opinii dotyczących zgodności programów polityki zdrowotnej
z wojewódzkim planem transformacji oraz zgodności z celami operacyjnymi
Narodowego Programu Zdrowia;
9) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
10) obsługa organizacyjna Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Mazowieckiego, w tym powoływanie jej członków;
11) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa przeprowadzającego badania psychologiczne w trybie odwołania podmiotów ubiegających się o lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
12) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa
uprawnionego do rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich lub
psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań dla osób
ubiegających się o lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
13) prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych, w drodze decyzji
administracyjnych, na podmioty wykonujące działalność leczniczą nieprzestrzegające
procedur określonych w przepisach o działalności leczniczej;
14) prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia, w szczególności przez:
a) prowadzenie spraw związanych z weryfikacją przesłanej przez jednostki
samorządu terytorialnego rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych
zadaniach z zakresu zdrowia publicznego,
b) wydawanie opinii na temat zgodności realizowanych lub podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu zdrowia publicznego z wojewódzkim planem transformacji związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia
na terenie województwa;
15) powołanie lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem choroby zakaźnej lub nim zakażonych poza szpitalem;
16) wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem chorobom zakaźnym;
17) kierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii personelu medycznego;
18) rozliczanie podmiotów do których skierowano personel medyczny do zwalczania epidemii;
19) rozliczanie lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem choroby zakaźnej lub nim zakażonych poza szpitalem;
20) Rozliczenie członków Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Tag

Powiadom znajomego