Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny:
całodobowy telefon alarmowy: 987
tel. 22 595 13 01, 22 595 13 00
faks 22 620 19 40, 22 695 63 53
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

 

Do zakresu działania oddziału zarządzania kryzysowego należy:

a) realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o zarządzaniu kryzysowym, w szczególności:
-zapewnienie współdziałania jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa w zakresie zarządzania kryzysowego,
- wykonywanie działań związanych z zapobieganiem, przygotowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń występujących na terenie województwa,
w tym zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
- gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze województwa,
- realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego,
- planowanie użycia oraz przygotowanie wniosków o użycie oddziałów Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
- realizacja zadań na rzecz systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
- zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac,
- planowanie i realizacja wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego,
- przekazywanie, za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Wojewody, do środków masowego przekazu komunikatów i ostrzeżeń,
- realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym związanych z wykazem infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województwa,
b) realizacja zadań Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w szczególności:
- pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
- dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
- realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej ,państwa,
- wykonywanie zadań wynikających w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389), w przypadku
postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń,
- wykonywanie zadań określonych w art. 92 ust. 1d i art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.),
c) uzgadnianie rejonowych planów działania przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie realizacji ich obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
d) uzgadniania planów operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń,w tym na wypadek wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej,
e) współpraca z ministerstwami, instytucjami i organizacjami społecznymi zaangażowanymi w realizację zadań związanych z bezpieczeństwem powodziowym, w tym udział w komitetach konsultacyjnych powoływanych przez Prezesa Wód Polskich,
f) realizacja zadań związanych z opracowaniem i wdrażaniem strategicznych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa powodziowego, w tym;
- opiniowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego,
- uzgadnianie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
- uzgadnianie planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
- uzgadnianie planów przeciwdziałania skutkom suszy,
- opiniowanie planu gospodarowania wodami,
g) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa powodziowego wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688 i 1963) oraz przepisów odrębnych, w tym koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa,
h) opracowanie i aktualizacji Wojewódzkiego Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią,
i) uczestniczenie w okresowych przeglądach stanu technicznego budowli przeciwpowodziowych, organizowanych przez administratorów i zarządów, celem dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa,
j) przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie określonym ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687) w zakresie:
- wprowadzania czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom powodzi lub suszy,
- określania rozmiaru i czasu korzystania z każdej wody w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
- przyjmowania planów utrzymania wód,
k) realizowanie i koordynowanie działań w Urzędzie w zakresie planowania, wdrożenia i monitorowania oraz nadzoru nad poprawnością funkcjonowania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD), w tym:
- opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie stosowania polityk w zakresie SZCD,
- koordynowanie opracowania i aktualizacji analizy wpływu zakłóceń na kluczowe procesy biznesowe (Business Impact Analysis),
- nadzór nad identyfikacją procesów, zasobów oraz sporządzanie ocen ryzyka
w zakresie dotyczącym zarządzania ciągłością działania,
- nadzór nad wdrożeniem i testowaniem oraz utrzymywanie dokumentacji SZCD we właściwych komórkach organizacyjnych Urzędu,
- opracowywanie, wydawanie wytycznych w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw oraz świadczenia usług przez podmioty zewnętrzne, we współpracy
z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
- koordynowanie opracowania i wdrożenia działań naprawczych i doskonalących  SZCD,
- planowanie o organizowanie szkoleń w zakresie SZCD dla pracowników Urzędu,
l) sporządzanie wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii.
m) zapewnienie obsługi systemów dedykowanych zarządzaniu kryzysowemu wykorzystywanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w
tym w szczególności:
- Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego,
- radiowej sieci KF,
- systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności,
- systemu „SI Promień”,
- system wideokonferencji Komendy Głównej Policji,
- systemu niejawnej poczty internetowej (SNPI) OPAL,
n) współpraca z Biurem Informatyki.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego