Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Spraw Obronnych

Do zakresu działania oddziału spraw obronnych należy:

a) określenie szczegółowych kierunków działania dla kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, 
organów administracji niezespolonej oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych na obszarze województwa,
b) planowanie, organizowanie i realizacja przedsięwzięć zapewniających prawidłowe wykonywanie zadań 
związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych 
lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny,
c) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń kompleksowych, doskonalących, gier decyzyjnych i treningów, których organizatorem jest wojewoda oraz koordynowania ćwiczeń organizowanych przez marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
d) kierowanie realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej województwa wykonywanych przez Marszałka Województwa, starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne i organizacje społeczne mające swoją siedzibę na terenie województwa,
e) organizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez przedsiębiorców, na których nałożono zadania obronne,
f) koordynowanie, opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej
operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
g) koordynacja i nadzór nad opracowaniem i aktualizacją dokumentacji planowania operacyjnego i osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa w jednostkach administracji zespolonej, administracji samorządowej, przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych województwa, które zobowiązano do realizacji zadań obronnych –podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę,
h) koordynowanie na obszarze województwa działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony,
i) uzgadnianie lokalizacji i nadzoru nad przygotowaniem zapasowego miejsca pracy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem Wojewody, organów administracji niezespolonej oraz jednostek samorządu terytorialnego,
j) organizowanie zadań w zakresie:
- szczególnej ochrony obiektów, w stosunku do których wojewoda wystąpił
z wnioskiem o uznanie za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa,
- jednostek przewidzianych do militaryzacji dotyczących ich przygotowania do realizacji zadań nałożonych decyzją wojewody,
k) sporządzania oraz aktualizowania Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa,
l) koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych wykonujących zadania na obszarze województwa, w ramach obowiązków państwa - gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno – wojskowej (CIMIC),
m) planowania wykorzystania rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie obronności państwa,
n) planowanie, nakładanie, nadzorowanie i uruchamianie zadań dotyczących
przygotowań podmiotów leczniczych województwa na potrzeby obronne państwa,
o) prowadzenie spraw związanych z:
- nadzorowaniem przeprowadzenia rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej,
- nadawaniem medalu „Za zasługi dla obronności kraju”,
p) planowanie, organizowanie oraz prowadzenia kontroli w zakresie wykonywania zadań obronnych w województwie oraz koordynowanie działalności organów samorządu terytorialnego w tym zakresie,
q) sporządzanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, dotyczącego oceny stanu przygotowań obronnych województwa,
r) organizowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu stałych dyżurów,
opracowywanie założeń i schematu akcji kurierskiej oraz kontrola prawidłowości i aktualności dokumentacji w jednostkach samorządu terytorialnego,
s) koordynowanie przygotowań województwa do realizacji zadań w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego NATO przez podległe Wojewodzie jednostki organizacyjne,
t) przedstawienie propozycji w zakresie wyłączenia od obowiązku służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
u) planowania przedsięwzięć związanych z przygotowaniem transportu na potrzeby obronne województwa,
v) planowanie, organizowanie i realizacja zadań związanych z przygotowaniem głównego stanowiska kierowania Wojewody w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy oraz zapasowego stanowiska kierowania,
w) koordynowanie szkolenia obronnego w podległych i nadzorowanych przez Wojewodę jednostkach organizacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego, a także u przedsiębiorców, na których Wojewoda nałożył obowiązek realizacji zadań obronnych,
x) opracowywanie projektu decyzji administracyjnej Wojewody dotyczącej tworzenia stref niebezpiecznych, wokół nieruchomości zajętych na zakwaterowanie przejściowe wojsk,
y) powoływanie i odwoływanie zarządców komisarycznych dla przedsiębiorców i spółek zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2091),
z) nadzór nad wykorzystaniem przydzielonych środków finansowych w ramach refundacji i dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań obronnych,
za) współpraca z Wojskowymi Centrami Rekrutacji.

Tag

Powiadom znajomego