Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości

Kierownik:

Małgorzata Wasiak- Bieniewska
tel. 22 695-61-48
pokój 607
e-mail: mwasiak@mazowieckie.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Oddziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Oddziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.

Zakres działania:

 1. uczestniczenie w przygotowaniu i nadzorowanie postępowań likwidacyjnych przedsiębiorstw postawionych w stan likwidacji, w tym w szczególności:
  a) udział w zespole przygotowawczym do likwidacji przedsiębiorstw,
  b) przeprowadzenie wyboru likwidatora przedsiębiorstwa,
  c) analiza i przygotowywanie do zatwierdzenia programów likwidacji przedsiębiorstw oraz harmonogramów ich realizacji,
  d) sprawowanie nadzoru nad czynnościami likwidatorów oraz prawidłowością przebiegu postępowania likwidacyjnego, w tym nad realizacją przez likwidatora harmonogramu likwidacji,
  e) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych likwidowanych przedsiębiorstw w ramach przygotowania tychże do zatwierdzenia przez organ założycielski,
  f) nadzór nad wykonaniem przez likwidatora obowiązku uporządkowania i przekazania do archiwum dokumentacji pozostałej po zlikwidowanym przedsiębiorstwie;
 2. współpraca z sędzią-komisarzem i syndykiem w zakresie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w tym w szczególności:
  a) przygotowywanie opinii w sprawie zasadności wszczęcia przez sąd postępowania
  upadłościowego wobec przedsiębiorstw,
  b) odwoływanie dyrektora upadłego przedsiębiorstwa,
  c) wyznaczenie reprezentanta upadłego i nadzór nad realizowanymi przezeń zadaniami;
 3. współpraca z właściwym ministrem, Izbą Administracji Skarbowej w sprawach związanych z wykonywaniem przez Wojewodę praw i obowiązków organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych;
 4. inicjowanie i przeprowadzanie postępowań zmierzających do zmian formy prawnej działalności przedsiębiorstw;
 5. opracowywanie wstępnych analiz dotacji wynikających z budżetu zadaniowego dla jednostek samorządu powiatowego z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących uwłaszczenia parków narodowych;
 7. prowadzenie rejestru kandydatów na osoby zarządzające przedsiębiorstwami państwowymi;
 8. gospodarowanie mieniem pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub przejętych przez Skarb Państwa z innych tytułów;
 9. udział w postępowaniach upadłościowych, w których Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, występuje w charakterze wierzyciela;
 10. przyjmowanie i zagospodarowanie darowizn na rzecz Skarbu Państwa oraz spadków
  przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych;
 11. prowadzenie rejestru nieruchomości pozostałych po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub przejętych przez Skarb Państwa z innych tytułów, zapewnienie wyceny, zabezpieczenie nieruchomości oraz rekomendowanie wojewodzie sposobu zagospodarowania nieruchomości;
 12. prowadzenie postępowań w celu odzyskania należności Skarbu Państwa w trybie przepisów o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa;
 13. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998 r., nie stanowiących ich własności, a zajętych pod drogi publiczne;
 14. prowadzenie postępowań w I instancji dotyczących odszkodowań w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
  przeciwpowodziowych;
 15. przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej;
 16. prowadzenie w I instancji postępowań w sprawach stwierdzenia nabycia, z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r., prawa użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa oraz prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na tych gruntach przez państwowe osoby prawne oraz Bank Gospodarki Żywnościowej, przez państwowe instytucje kultury i przedsiębiorstwa państwowe utworzone na podstawie zarządzeń ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, które posiadały w tym dniu grunty w zarządzie;
 17. prowadzenie w I instancji postępowań w sprawach potwierdzenia nabycia z mocy prawa przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa, które w dniu 5 grudnia 1990 r. znajdowały się w posiadaniu PKP i co, do których PKP nie legitymowało się dokumentami o przekazaniu mu tych gruntów w formie prawem przewidzianej i nie legitymuje się nimi do dnia wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych oraz prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na tych gruntach;
 18. prowadzenie w I instancji postępowań dotyczących potwierdzenia nabycia, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności oraz przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład linii kolejowych pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A. oraz potwierdzenia nabycia wraz z prawem własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach;
 19. prowadzenie postępowań w sprawach stwierdzania nabycia, z mocy prawa, przez Polską Agencję Prasową, Polską Akademię Nauk, spółki Polskie Radio i Telewizja Polska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, huty i instytuty badawcze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 20. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji w sprawach nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntów pozostających w ich władaniu, a zajętych pod drogi publiczne;
 21. prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 22. prowadzenie postępowań dotyczących stwierdzania nabycia, z mocy prawa, przez uczelnie publiczne prawa własności gruntów Skarbu Państwa pozostających w dniu 1 września 2005 r. w użytkowaniu wieczystym tych uczelni;
 23. ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pod strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych;
 24. wypłata odszkodowania wywłaszczonym pod strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym
  i posiadaczom ograniczonych praw rzeczowych;
 25. nabywanie na rzecz Skarbu Państwa, na żądanie dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego pozostałej, nieprzejętej pod strategiczne inwestycje
  w zakresie sieci przesyłowych, części nieruchomości, która nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele;
 26. wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości oraz wypowiadanie umów: dzierżawy, najmu, użyczenia lub oddania tej nieruchomości do używania osobie trzeciej, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa została objęta decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz ustalanie i wypłacanie odszkodowania od Skarbu Państwa za straty poniesione na skutek rozwiązania przez Wojewodę ww. umów;
 27. przeprowadzanie rokowań z dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości w celu uzgodnienia w formie pisemnej wysokości odszkodowania lub ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia;
 28. udzielanie zezwolenia inwestorowi strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów
  i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń oraz ustalanie w drodze decyzji odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości z ww. tytułu;
 29. stwierdzanie w drodze decyzji odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków przez inwestora strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz ustalenie w decyzji warunków użytkowania wieczystego oraz opłat i kwot należności;
 30. wydawanie na rzecz inwestora, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości dla przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania od inwestora za szkody spowodowane w wyniku wejścia na nieruchomość;
 31. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia ogólnonarodowego (państwowego) na rzecz właściwych gmin;
 32. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatów i województw;
 33. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998 r., niestanowiących ich własności, a zajętych pod drogi publiczne;
 34. prowadzenie postępowań dotyczących umarzania, odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty spłat należności Skarbu Państwa wynikających z realizowanych przez Wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego