Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zakres działań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

1. Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należą sprawy z dziedziny geodezji, kartografii i katastru, które są realizowane za pośrednictwem:

1) oddziału nadzoru nad organami administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności w zakresie:
a) prowadzenia postępowań administracyjnych oraz prowadzenia postępowań sądowo-administracyjnych w zakresie scalania i wymiany gruntów, dla których Wojewoda w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego jest organem pierwszej i drugiej instancji,
b) nadzoru nad wykorzystaniem dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zadania rządowe z zakresu urządzeń rolnych oraz prac geodezyjnych i kartograficznych zlecanych i realizowanych przez starostów i marszałka województwa,
c) zapewnienia obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185), posługującej się przy znakowaniu spraw symbolem „WIG-IV”, oraz Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
d) prowadzenia spraw związanych z dostępem do danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Wojewody oraz prowadzenia spraw wynikających z zawartych przez Wojewodę porozumień, umów i otrzymanych upoważnień z zakresu geodezji i kartografii,
e) ustalania, w drodze zarządzeń, gdy brak stosownych porozumień między wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) numerów porządkowych dla nieruchomości przyległych do ulic położonych na granicy gmin,
f) prowadzenia spraw związanych z weryfikacją wniosków spółdzielni mieszkaniowych dotyczących refundacji spółdzielniom mieszkaniowym uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych związanych z podziałami i rozgraniczeniem nieruchomości, czynnościami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
g) wprowadzania obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz wydawania w tych sprawach zarządzeń zastępczych Wojewody;
h) nadzoru nad finansowaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu,
i) uzgadniania projektów modernizacji i projektów założenia ewidencji gruntów i budynków,
j) przechowywania kopii zabezpieczających baz danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów, budynków i lokali,
k) prowadzenia postępowań administracyjnych jako organ pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych w tym zakresie,
l) wyrażenia opinii, na wniosek starosty, o przygotowaniu gminy do przejęcia prowadzenia spraw należących do jego zadań i kompetencji,
m) współdziałania z Głównym Geodetą Kraju w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także we wdrażaniu projektów w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prowadzenia analiz i sprawozdawczości,
n) nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, w tym realizacji kontroli w trybie uproszczonym,
o) kontrolowania zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami prawa oraz posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
p) kontrolowania legalności, i rzetelności wykonujących prace geodezyjne przedsiębiorców, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,
q) kierowania zawiadomień o możliwości popełnienia wykroczenia w zakresie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych, przekazywania wyników prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii bez wymaganych uprawnień,
r) prowadzenia spraw w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli w zakresie nadzorowanych zadań,
s) wnioskowania do Wojewody o powołanie lub odwołanie Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wnioskowania do Wojewody o powołanie członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej,
t) współpracy z organami administracji publicznej oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Głównym Urzędem Statystycznym w celu przekazywania danych ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do ich statutowej działalności;

2) oddziału kontroli organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności w zakresie:
a) kontrolowania legalności, rzetelności i celowości działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,
b) planowania i koordynacji działań kontrolnych w trybie i zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz sporządzania zbiorczych informacji o wynikach kontroli,
c) nadzoru nad realizacją przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej zaleceń pokontrolnych,
d) współdziałania z organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
e) współpracy z Głównym Geodetą Kraju oraz z innymi podmiotami w zakresie tworzenia i utrzymania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

 

2. W strukturze Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej działa Rzecznik Dyscyplinarny dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii posługujący się przy znakowaniu spraw symbolem „WIG-III”, do którego należą zadania wyszczególnione w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, jak również:

1) prowadzenie aktualnego wykazu postępowań dyscyplinarnych;

2) przekazywanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:
a) zawiadomień o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, 
b) kopii wniosku o ukaranie, skierowanego do Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej,
c) bieżących informacji o toczących się postępowaniach i rozstrzygnięciach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej działającej przy Głównym Geodecie Kraju;

3) przestrzeganie właściwego, co do zasady, obiegu dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami z oddziałami, w celu umożliwienia prowadzenie odpowiednich rejestrów, wykazów oraz zestawień.

Tag

Powiadom znajomego