Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Logistyki - WBZK II

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kierownik:

Rafał Marciniak

Tel. 22 695 64 11,
Faks 22 695 64 84,
pokój nr 542,
e-mail: rmarciniak@mazowieckie.pl


Do zakresu działania Oddziału Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Logistyki należy:

1) organizowanie, nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań obronnych przez Urząd, rządową administrację zespoloną i niezespoloną w województwie, samorząd terytorialny oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne;

2) koordynowanie, opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej:

a) pozamilitarnych przygotowań obronnych,

b) operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach kryzysu i wojny,

c) programowania obronnego,

d) stanowisk kierowania,

e) organizacji Urzędu na czas wojny,

f) przemieszczania Urzędu na zapasowe stanowisko kierowania,

g) organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru,

h) służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;

3) programowanie, planowanie i realizacja w zakresie merytorycznym szkolenia obronnego w województwie;

4) realizacja zadań Wojewody w zakresie ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

5) planowanie i nadzorowanie wykonania przez jednostki administracji samorządowej zadań w zakresie powoływania, formowania oraz przygotowania do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji;

6) przedstawianie propozycji związanych z reklamowaniem od pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

7) prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;

8) planowanie i koordynowanie przygotowań transportu drogowego, kolejowego i wodnego na potrzeby obronne państwa na terenie województwa;

9) przygotowywanie, na wniosek dowódców jednostek wojskowych, decyzji administracyjnych Wojewody związanych z utworzeniem stref niebezpieczeństwa na obszarze województwa;

10) kontrola zadań realizowanych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz starostów, wynikających z utworzenia, na podstawie przepisów dotyczących zakwaterowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,  stref niebezpieczeństwa;

11) nadzór nad organizacją i przebiegiem doręczania kart powołania do służby wojskowej, w trybie natychmiastowym, w powiatach i gminach;

12) planowanie i koordynowanie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz planowanie wykorzystania rezerw strategicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

13) realizacja zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, a w szczególności dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie województwa (HNS);

14) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne;

15) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem medalu „Za zasługi dla obronności kraju”;

16) utrzymywanie w gotowości Zapasowego Stanowiska Kierowania;

17) organizowanie, nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań obrony cywilnej przez Urząd, rządową administrację zespoloną i niezespoloną w województwie, samorząd terytorialny oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne;

18) opracowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu obrony cywilnej oraz współpraca w tym zakresie z Szefem Obrony Cywilnej Kraju;

19) tworzenie, ewidencjonowanie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej szczebla wojewódzkiego, nadzór nad tworzeniem, funkcjonowaniem i ewidencją formacji obrony cywilnej w powiatach oraz współdziałanie z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie realizacji zadań oraz odbywania służby w obronie cywilnej;

20) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;

21) planowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia oraz współpraca w tym zakresie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

22) programowanie, planowanie i realizacja w zakresie merytorycznym szkolenia
w zakresie obrony cywilnej w województwie;

23) zapewnienie utrzymania infrastruktury technicznej obrony cywilnej, w tym zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, remontu  i wymiany sprzętu, środków technicznych i umundurowania oraz zapewnienie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z bezpieczeństwem państwa;

24) koordynowanie przedsięwzięć dotyczących zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;

25) koordynowanie i nadzór nad zapewnieniem ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęći urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;

26) zapewnienie funkcjonowania Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego;

27) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;

28) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem jednolitej dyspozytorskiej sieci łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego;

29) współpraca z krajowym operatorem sieci łączności bezprzewodowej w systemie państwowego ratownictwa medycznego;

30) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych;

31) opracowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego
na wypadek zdarzeń radiacyjnych;

32) uzgadnianie rejonowych planów działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie realizacji ich obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

33) uzgadnianie planów działań operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w tym na wypadek wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej;

34) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;

35) nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych;

36) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno–epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;

37) prowadzenie ewidencji społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie województwa, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;

38) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;

39) przygotowanie i uaktualnianie planu wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie;

40) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki, w tym uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła oraz udział w realizacji zadań podejmowanych w sytuacjach wymagających wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych i w dostarczaniu ciepła;

41) prowadzenie i nadzór nad gospodarką transportową, planowanie i koordynacja wyjazdów, nadzór nad czasem pracy kierowcy oraz prawidłowością prowadzenia kart drogowych, zgodnie z procedurą;

42) planowanie i nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wydziału, opracowywanie sprawozdań w tym zakresie oraz realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij