Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej- WBZK-II

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kierownik:                                    

Rafał Marciniak

Tel. 22 695 64 11,
Faks 22 695 64 84,
pokój nr 542,
e-mail: rmarciniak@mazowieckie.pl   

 

 

Zastępca kierownika:

Katarzyna Podgórniak

Tel. 22 695 62 06,
Faks 22 695 64 84,
pokój nr 519,
e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl


Do zakresu działania Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej należy:

1) organizowanie, nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań obronnych przez Urząd, rządową administrację zespoloną i niezespoloną w województwie, samorząd terytorialny oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne;
2) koordynowanie, opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej:
a) pozamilitarnych przygotowań obronnych,
b) operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach kryzysu i wojny,
c) programowania obronnego,
d) stanowisk kierowania,
e) organizacji Urzędu na czas wojny,
f) przemieszczania obsady Stanowiska Kierowania na Zapasowe Stanowisko Kierowania,
g) organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru,
h) służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
3) programowanie, planowanie i realizacja w zakresie merytorycznym szkolenia obronnego w województwie;
4) realizacja zadań w zakresie ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
5) planowanie i nadzorowanie wykonania przez jednostki administracji samorządowej zadań w zakresie powoływania, formowania oraz przygotowania do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji;
6) przedstawianie propozycji związanych z reklamowaniem od pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
7) prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, w tym:
a) rozpatrywanie odwołań od decyzji wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) w przedmiocie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony i wydawanie decyzji w tym zakresie,
b) koordynowanie działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na obszarze województwa mazowieckiego,
c) prowadzenie zbiorczych wykazów świadczeń osobistych i rzeczowych na obszarze województwa;
8) planowanie i koordynowanie przygotowań transportu drogowego, kolejowego i wodnego na potrzeby obronne państwa na terenie województwa;
9) realizacja zadań związanych z tworzeniem stref niebezpieczeństwa na podstawie przepisów o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
10) nadzór nad organizacją i przebiegiem doręczania kart powołania do służby wojskowej, w trybie natychmiastowym, w powiatach i gminach;
11) planowanie i koordynowanie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz planowanie wykorzystania rezerw strategicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
12) realizacja zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, a w szczególności dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie województwa (HNS);
13) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne;
14) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem medalu „Za zasługi dla obronności kraju”;
15) utrzymywanie w gotowości Zapasowego Stanowiska Kierowania;
16) organizowanie, nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań obrony cywilnej przez Urząd, rządową administrację zespoloną i niezespoloną w województwie, samorząd terytorialny oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne;
17) opracowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu obrony cywilnej;
18) tworzenie, ewidencjonowanie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
19) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
20) współdziałanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
21) programowanie, planowanie i realizacja w zakresie szkolenia w zakresie obrony cywilnej w województwie;
22) zapewnienie utrzymania infrastruktury technicznej obrony cywilnej, w tym zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, remontu i wymiany sprzętu, środków technicznych i umundurowania oraz zapewnienie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z bezpieczeństwem państwa;
23) koordynowanie przedsięwzięć dotyczących zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
24) koordynowanie i nadzór nad zapewnieniem ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
25) zapewnienie funkcjonowania Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego;
26) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
27) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem jednolitej dyspozytorskiej sieci łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego;
28) współpraca z krajowym operatorem sieci łączności bezprzewodowej w systemie państwowego ratownictwa medycznego;
29) opracowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych;
30) uzgadnianie rejonowych planów działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie realizacji ich obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
31) uzgadnianie planów działań operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w tym na wypadek wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej;
32) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;
33) nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych;
34) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno –epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
35) prowadzenie ewidencji społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie województwa, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
36) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
37) przygotowanie i uaktualnianie planu wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie;
38) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki, w tym uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła oraz udział w realizacji zadań podejmowanych w sytuacjach wymagających wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych i w dostarczaniu ciepła;
39) wyposażanie i utrzymywanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij